Komunálny odpad

/Komunálny odpad
Komunálny odpad 2018-01-24T21:16:23+00:00

Odpadové hospodárstvo obce Križovany nad Dudváhom sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Križovany nad Dudváhom, ktoré je účinné od 1.7.2016.

Poplatky za komunálny odpad sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Križovany nad Dudváhom č. 5/2012doplnkom č. 1 (platný k 1.1.2014), doplnkom č. 2 (platný k 1.1.2015) a doplnkom č. 3 (platný k 1.1.2016).

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu odpadov v obci Križovany nad Dudváhom od 1.7.2016.