Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

////Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  23.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. VLC-27/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov
– 1 ks smrek a 1 ks orech – rastúcich na pozemkoch registra “C” parc. č.
80/1 a 102/23, k. ú Križovany nad Dudváhom vo vlastníctve navrhovateľa z  dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

2017-03-01T17:42:53+00:00 1. marca 2017|Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|