Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

////Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňa  4.9.2018 začala na základe
žiadosti navrhovateľa, konanie č. KDU-132/2018 o vydanie súhlasu na
výrub stromov – 3 ks ihličnatých stromov- rastúcich na pozemku
registra “C” parc. č. 2289/214 v  k. ú Križovany nad Dudváhom  z  dôvodu
poškodzovania nehnuteľnosti a ohrozovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

2018-09-18T07:21:52+00:00 18. septembra 2018|Samospráva, Úradná tabuľa, Verejné vyhlášky|