Štatút obce

/Štatút obce
Štatút obce 2018-01-24T21:16:25+00:00

Obec Križovany nad Dudváhom vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods.1 písm.c) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Križovany nad Dudváhom všeobecne záväzné nariadenie obce Križovany nad Dudváhom č. 3/2015

ŠTATÚT OBCE  

Prvá časť

Vymedzenie  samosprávy, symboly obce

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Križovany nad Dudváhom upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä  postavenie a  pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady  hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších  orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce,  rieši tiež  širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Križovany nad Dudváhom je základným normatívnoprávnym a organizačným predpisom obce.
Článok 2

Predmet úpravy

 1. Štatút obce Križovany nad Dudváhom (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) v podmienkach obce Križovany nad Dudváhom (ďalej len „obec”).
 1. Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri výkone samosprávy upravenú zákonom. ( Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. )
 1. Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa tým orgány Obce Križovany nad Dudváhom.
Článok 3

Vymedzenie  územia a samosprávy

 1. Obec Križovany nad Dudváhom je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý  Územie obce tvorí katastrálne územie Križovany nad Dudváhom. Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Ukladať obci  povinnosti  alebo  zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
Článok 4

Symboly obce

 1. Symbolmi obce sú erb, vlajka, pečať.
 1. Erb obce Križovany nad Dudváhom tvorí v červenom štíte medzi dvomi striebornými kvetmi zlatý lemeš s červeným krížom. Je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 bod 1. tohto štatútu.
 1. Vlajka obce Križovany nad Dudváhom je v tvare obdĺžnika, pričom šírka k výške je 2:3. Vlajka obce je pruhovaná a ukončená zástrihom s tromi cípmi, ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky vlajky. Vlajku obce Križovany nad Dudváhom tvoria farby: červená(2/7), biela (1/7), žltá (1/7), biela (1/7) a červená (2/7), t.j. 5 pruhov. Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č.1, bod.2. tohto štatútu.
 1. Pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku o priemere 24 mm a kruhopisom “OBEC KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM“ po obvode. Celkový priemer pečate je 40 mm. Vyobrazenie  pečate obce tvorí  prílohu č.1 , bod 3. tohto štatútu.
 1. Okrem symbolov obce podľa odseku 1 tohto článku používa obec aj štandardu starostu obce, ktorá má rovnakú podobu ako erb obce, je však olemovaná zlatým lemom .
 1. Pečiatky, razidlá a insígnie starostu obce, ako i ďalšie symbolové a  hodnostné znaky     môžu obsahovať erb obce prípadne i ďalšie heraldické modifikácie erbu podľa ich plošnej     veľkosti, dôležitosti a účelu použitia.
 2. Obecné symboly je dovolené používať len spôsobom neznižujúcim ich dôstojnosť.
 3. Symboly obce používa obec pri výkone samosprávy.
 4. Obecný erb používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:

a) na insígniách starostu,

b) na pečiatkach a  razidlách starostu, obecného zastupiteľstva, obecného úradu, prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených,

c) v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva, obecného úradu, prípadne na  pečiatkach organizácií obcou  riadených,

d) na tlačovinách a publikáciách obce,

e) na označeniach budov, reprezentačných siení obce, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátny znak,

f) na hnuteľných predmetoch v majetku obce a jeho organizácií,

g) na služobných odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných spoločenských či športových úboroch zamestnancov obce a sprievodcov obce (len sprievodcovia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o sprievodcovskej činnosti na území obce),

h) na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jeho orgánov a organizácií ním riadených.

 1. Starosta obce môže povoliť používanie erbu obce, prípadne jeho heraldických modifikácií, aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce, len na   ich   písomnú  žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení znaku. Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť ohľadom symboliky obce.
 1. Technické a administratívne zabezpečenie bude vykonávať obecný úrad, ktorý bude zároveň oprávnený kontrolovať správnosť používania symbolov obce.
 1. Všetci používatelia znakov a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne    a  nedopustiť   ich   poškodenie  a  V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže starosta obce   kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.
 1. Orgány a organizácie obce   používajú   vlajku obce v  súlade  s  platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom  používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.
 1. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu a budovy v majetku obce.
 1. Štandardu starostu obce,  insígnie je oprávnený používať iba starosta, prípadne poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch. Štandarda starostu je umiestnená   spravidla v pracovni starostu.

Druhá časť

Orgány samosprávy

Článok 5

Samospráva obce Križovany nad Dudváhom

 1. Obec samostatne rozhoduje a  uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou  obce a jej  majetku,  ak osobitný  zákon takého úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (zákon č. 369/1990 Zb.)
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:a) orgánov obce,b) hlasovaním obyvateľov obce,c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
 3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými  právnickými  a  fyzickými  osobami pôsobiacimi v obci a  taktiež spolupracuje s  politickými stranami a  hnutiami, vyvíjajúcimi  činnosť v  obci, ako  aj so  záujmovými združeniami obyvateľov obce.
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave  ani zákonom. Vo veciach,  v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,  môže vydať nariadenie len  na základe splnomocnenia zákona  a v jeho medziach. takéto nariadenie nesmie odporovať  ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup  pri príprave  materiálov a  podkladov,  pri  prijímaní nariadení  obce, ich  vydávaní,  ako  aj spôsob  kontroly plnenia týchto  nariadení  stanovuje  zákon,   tento  Štatút  a  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom.
 5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Článok 6

Orgány obce Križovany nad Dudváhom

 1. Orgánmi obce sú:a) obecné zastupiteľstvob) starosta obce
 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje  podľa  potreby  alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú komisie obecného zastupiteľstva.
 3. Osobitné postavenie má  hlavný  kontrolór  obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo ( zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
 4. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby  zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Článok 7

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Križovanoch nad Dudváhom má 9 poslancov (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
 3. Funkčné obdobie poslancov končí  zložením  sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Článok 8

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Križovany nad Dudváhom a vykonáva svoju právomoc v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20a Zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej  finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;

g) uznášať sa na nariadeniach obce;

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 zákona o obecnom zriadení;

i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi;

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 332,00 EUR,

r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1.000,00 EUR,

s) schvaľovať aukčný predaj vecí,

t) ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce,

u) o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu

 1. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
 2. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce,  uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly  plnenia  uznesení  a zabezpečovania úloh  týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje “Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom”.
Článok 9

Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.
 1. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 1. Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva správu obce,

c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

 1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
 1. Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, pričom v priebehu funkčného obdobia ho nie je možné meniť zo strany obecného zastupiteľstva. Rozsah úväzku starostu obce je možné zmeniť počas funkčného obdobia iba na návrh starostu obce.
Článok 10

Zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.
 1. Zástupcom starostu môže byť len poslanec.
 1. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.
 1. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 1. Zástupca starostu je nápomocný pri zabezpečovaní prípravy zasadnutí  obecného zastupiteľstva.
Článok 11

Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.
 1. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.
 2. Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti   a    efektívnosti   pri   hospodárení a nakladaní  s   majetkom  a   majetkovými  právami  obce,  ako  aj s majetkom,  ktorý  obec  užíva  podľa  osobitných predpisov;

b) hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,

c) hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,

d) nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

e) vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

f) plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

g) čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

h) dodržiavania všeobecne záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení obce,

i) plnenia uznesení   obecného  zastupiteľstva,

j) dodržiavania interných predpisov obce,

k) plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

l) plnenia funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

 1. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom  zastupiteľstve.
 2. predkladá:a) obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,b) obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
 3. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.
 4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v  ktorých má  obec majetkovú  účasť, a iné osoby,  ktoré  nakladajú  s  majetkom  obce  alebo  ktorým bol  majetok  obce   prenechaný  na  užívanie,   a  to   v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie  alebo  návratné  finančné  výpomoci,  či  nenávratné  finančné  výpomoci  podľa osobitného  predpisu  v  rozsahu nakladania  s týmito prostriedkami.

 1. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o  právach,   právom   chránených  záujmoch  alebo o povinnostiach  právnických osôb  alebo fyzických  osôb rozhoduje obec v správnom konaní na základe ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Hlavný kontrolór kontroluje vybavovanie podnetov občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce,  obecného hasičského zboru, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovené inak.
 3. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu  6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení.
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
 6. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie. 
Článok 12

Obecná rada

Obecná rada nie je  zriadená.

Článok 13

Obecný úrad

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva,  komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

 1. Prácu obecného úradu riadi starosta obce.
 2. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu Križovany nad Dudváhom, ktorý vydáva starosta obce.
Článok 14

Prednosta obecného úradu

Funkcia prednostu Obecného úradu Križovany nad Dudváhom nie je zriadená.

Článok 15

Spoločný obecný úrad

Vo veci stavebného konania je zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave. Spoločný obecný  úrad so sídlom v Trnave  je zriadený  i vo veci výkonu sociálnej  agendy obce.  Spoločný Obecný úrad bol zriadený na základe Zmluvy obcí trnavského okresu uzavretej dňa 15.01.2003.

Článok 16

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v obci Križovany nad Dudváhom

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
 1. Komisie sú  zložené  z poslancov  obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce, zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 1. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie ktorým je  vždy poslanec obecného zastupiteľstva  a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia  sa skladá z predsedu  komisie a členov.
 1. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,  pripravuje  program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
 2. Obec Križovany nad Dudváhom má vytvorené tieto stále komisie :

a) komisia finančná a pre správu obecného majetku

b) komisia inventarizačná

c) komisia sociálna

d) komisia kultúry, vzdelávania a šport

e) komisia na ochranu verejného záujmu verejného činiteľa.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné  zastupiteľstvo ďalšie komisie.

 1. Komisie, na úseku pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská  k  materiálom  prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce, vypracúvajú návrhy  a  podnety  na riešenie najdôležitejších otázok  života v  obci a  predkladajú ich  orgánom obce, kontrolujú  spôsob  realizácie uznesení obecného zastupiteľstva  a obecnej rady,  dozerajú na hospodárenie  s majetkom  obce,  prípadne  majetkom prenechaným  obci na  dočasné užívanie,  ďalej dozerajú  na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci,  kontrolujú  ako sa vybavujú  sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.
 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby.  Komisie zvoláva  a vedie  predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
 1. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Článok 17

Poslanci  obce Križovany nad Dudváhom

 1. Poslancov  volia  obyvatelia obce v priamych voľbách.  Spôsob voľby  a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 1. Poslanci dbajú  o to, aby  všetkou  svojou  činnosťou  boli hodní  dôvery  svojich  voličov.  Pri   výkone  svojej  funkcie sa riadia obecnými záujmami. Svoju poslaneckú prácu vykonávajú v súlade s ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.
 2. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 1. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
 1. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

e) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

f) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

g) v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

h) zrušením obce,

i) smrťou.

Práva a povinnosti poslancov
 1. Poslanec je oprávnený najmä: predkladať obecnému   zastupiteľstvu  a   ostatným  orgánom      samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety, interpelovať starostu obce vo  veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce  vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb,  ktoré vykonávajú  v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,  zúčastňovať  sa  na previerkach,  kontrolách,  na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov,  ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 2. Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Križovany nad Dudváhom, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 1. Poslanec je povinný na  požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 2. Funkcia poslanca  sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného  alebo  obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada  skutočných výdavkov, ktoré mu  v súvislosti  s  výkonom  funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov  platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 3. Poslanec  nesmie byť  pre  výkon  svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 4. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

Tretia časť

Zapojenie obyvateľov do  činnosti samosprávy

Článok 18

Činnosť obyvateľov v samospráve

 1. Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon (§ 4 ods.2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ).
 2. Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s poslancami a s orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach zastupiteľstva, ako aj prostredníctvom kontaktov na internetovej stránke.
 3. Pre zapojenie občanov do práce v komisii sa uplatňuje nasledovný postup.  Zastupiteľstvo zvolí predsedu komisie. Záujemcovia o prácu v komisii sa môžu obrátiť so svojim podnetom na členstvo v komisii na predsedu komisie, na ktoréhokoľvek poslanca, na obecný úrad alebo na starostu. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo.
 4. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
Článok 19

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce  Križovany nad Dudváhom je občan,  ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia sa zúčastňujú na samospráve najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto  sú  zakotvené  v ustanovení č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom  a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Na samospráve obce  sa  má právo  podieľať aj ten,  kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a  platí miestnu daň a miestny poplatok, alebo kto sa  v obci zdržuje a je v nej  prihlásený na  prechodný pobyt,  alebo ten,  kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú  právo  hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce  nevyhnutnú okamžitú  pomoc v  jeho  náhlej núdzi  spôsobenej  živelnou pohromou, haváriou  alebo  inou  podobnou   udalosťou, najmä  zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
Článok 20

Miestne referendum

 1. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 1. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o  (ust. § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.):

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

 1. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.
 1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
Článok 21

Zhromaždenia obyvateľov obce

 1. Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :

a) o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,

b) o to požiada ¼ všetkých poslancov.

 1. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.
 1. Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
 1. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Križovany nad Dudváhom, vyhlásením v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce. O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
 1. Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5 tohto ustanovenia.

  Štvrtá časť

Zverejňovanie

Článok 22

Spôsob zverejňovania

 1. Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií  je tabuľa umiestnená pred sídlom Obecného úradu s označením „Úradná tabuľa obce Križovany nad Dudváhom”
 2. Obvyklým spôsob zverejnenia je v obci vyhlásenie v obecnom rozhlase. V prípade rozsiahlejších dokumentov  sa v obecnom rozhlase uverejní miesto zverejnenia plného textu.
 3. Obec má internetovú stránku www.krizovany.sk , na ktorej zverejňuje návrhy a schválené znenia nariadení, rozpočet a záverečný účet, zloženie orgánov obce, vzory, dokumenty a tlačivá pre obyvateľov, zápisnice a uznesenia z rokovaní zastupiteľstva a iné dôležité informácie.
 4. Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné na požiadanie na Obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu.

Piata časť

Organizácia a riadenie samosprávy

Článok 23
Zásady riadenia

 1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
 2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
 3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
 4. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.
 5. Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné zastupiteľstvo.
 6. Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi obcou a orgánmi štátu rieši starosta.

Šiesta časť

Majetok obce, hospodárenie, financovanie  a rozpočet obce

Článok 24

Majetok obce

 1. Majetok obce Križovany nad Dudváhom tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov, založených resp. vytvorených obcou.Obec môže zveriť  svoj majetok  do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
 2. Majetok obce Križovany nad Dudváhom sa používa najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť, na výkon samosprávy obce.  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
 3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné  účely (najmä  miestne komunikácie a  iné verejné priestranstvá) je  verejne prístupný a možno  ho obvyklým  spôsobom  používať,  ak jeho  používanie obec neobmedzila.
 4. Majetok obce určený na  podnikateľskú   činnosť  slúži  ako majetkový základ  pre subjekty  a právnické osoby  založené obcou alebo na  ďalšie možné formy  podnikateľskej činnosti v  súlade s Obchodným zákonníkom.
 5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov, uspokojovanie potrieb obce  a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 6. Evidenciu o stave a pohybe majetku vedie obecný úrad.
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch  vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť  z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
Článok 25

Hospodárenie s majetkom obce

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s  majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo  vlastníctve iných fyzických alebo  právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja  obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.  Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred  poškodením,  zničením,  stratou  alebo  zneužitím, používať všetky právne  prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania  svojich  práv  alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,  viesť majetok v predpísanej  evidencii v súlade s platnou legislatívou.
 3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie  a  údržbu  majetku obce možno zorganizovať  obecnú zbierku,  povoliť lotériu  alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Križovany nad Dudváhom koná v jej mene starosta obce.
 5. Za používanie majetku obce možno vyberať nájomné v súlade s platnou právnou úpravou.
 6. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú  “Zásady  hospodárenia s  majetkom obce Križovany nad Dudváhom”, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 7. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä majetok obce, nadobúdanie a prevody vlastníctva obce, postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým  a  právnickým osobám,  správu majetku obce, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami  a majetkovými právami obce,  nakladanie s cennými papiermi, aukčný predaj vecí, kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.
 8. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové  organizácie, ako  aj právnické osoby  s majetkovou účasťou obce.
 9. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.
Článok 26

Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
 2. Obec môže financovať  svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami), prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu Vyššieho územného samosprávneho celku alebo môže použiť na financovanie  úverové zdroje  z bánk v zmysle platných predpisov.
Článok 27

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Ten je zostavovaný ako viacročný rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky, pričom záväzný je rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.  Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje tiež  jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet musí zverejniť najmenej na pätnásť dní  na  úradnej  tabuli,  aby  sa  k  nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).
 3. Rozpočet obce obsahuje  príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu  tvoria  najmä príjmy z  miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových  a príspevkových  organizácií  iných subjektov s majetkovou  účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
 4. Výdavkovú časť  rozpočtu   tvoria  najmä výdavky  na  výkon samosprávnych  funkcií obce,  výdavky  na údržbu majetku  obce a investičné výdavky.
 1. Na krytie mimoriadnych výdavkov  vo všeobecnom záujme  môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej  dávky  (príspevku,  poplatku, naturálnom  plnení)  o  vyhlásení  dobrovoľnej  zbierky  alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

a) o zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním,

b) o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.

 1. Prebytky rozpočtu obce  možno previesť  do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 2. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k  štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou  vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce  sa riadi osobitnými právnymi predpismi a  rozpočtovými pravidlami.
 3. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívy  na podporu ochrany životného prostredia.
 4. Výsledky hospodárenia obce,  vrátane výsledkov hospodárenia peňažných  fondov obsahuje  záverečný účet  obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 5. Ročnú účtovnú závierku obce overuje auditor (zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Článok 28

Rozpočtové provizórium

 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 1. januárom príslušného rozpočtového roka, riadi sa  rozpočtové hospodárenie v čase od  januára  príslušného rozpočtového  roka  do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória  sa  zúčtujú  do  rozpočtu  obce  po  jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

Siedma časť

Organizačné jednotky

Článok 29

Základná škola s materskou školou

Obec Križovany nad Dudváhom na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR-sekcia regionálneho školstva, číslo: CD-2004-10693/20766-1:09/ZM zo dňa 04.08.2004 a podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila Základnú školu s materskou školou Križovany nad Dudváhom, ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Je zriadená na dobu neurčitú. Základná škola s materskou školou je zriadená Zriaďovacou listinou č.k.. 805/2004 zo dňa 31.08.2004. Činnosť ZŠ s MŠ upravuje Štatút Základnej školy s materskou školou Križovany nad Dudváhom.

Článok 30

Zariadenie pre seniorov

Obec Križovany nad Dudváhom zriadila na území svojej obce zariadenie sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom. Zariadenie pre seniorov je samostatnou rozpočtovou organizáciou obce s právnou subjektivitou na úseku sociálnych služieb na základe zriaďovacej listiny č.k.: 384/2002 zo dňa  01.07.2002. Činnosť Zariadenia pre seniorov upravuje Štatút Zariadenia pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom.

Článok 31

Obecná knižnica

Obec Križovany nad Dudváhom  zriadila na území obce Obecnú knižnicu Križovany nad Dudváhom ako kultúrnu, informačnú a vzdelávaciu inštitúciu bez právnej subjektivity, ktorá je organizačným útvarom Obecného úradu v Križovanoch nad Dudváhom s napojením na rozpočet obce. Obecná knižnica bola zriadená Zriaďovateľskou listinou č.k.: 268/2005, vydanou Obcou Križovany nad Dudváhom dňa 14.03.2005. Činnosť Obecnej knižnice v Križovanoch nad Dudváhom upravuje Štatút Obecnej knižnice v Križovanoch nad Dudváhom.

Článok 32

Dobrovoľný  hasičský zbor

 1. Dobrovoľný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
 1. Na čele dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s podmienkami uvedenými v osobitnom zákone.
 2. Dobrovoľný  hasičský zbor:

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,

b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,

d) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,

f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

g) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru zásahy pri zdolávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,

h) vypracováva a vedie dokumentáciu dobrovoľného hasičského zboru.

 1. Podrobnosti o fungovaní a chode Dobrovoľného hasičského zboru upravuje osobitný zákon a požiarny poriadok obce.

Ôsma časť

Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných  jednotiek

Článok 33

Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek

 1. Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy upravených zákonom ( zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
 1. Obecnému zastupiteľstvu sú vyhradené ( § 13 ods.4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) nasledovné veci správy obce:

Okrem základných otázok v zmysle § 11, ods.4  zákona o obecnom zriadení sú to:

a) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k investičnej činnosti v obci,

b) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k nájmom nehnuteľného majetku,

c) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k rozhodnutiam, ktoré sa svojim obsahom alebo dosahom dotýkajú významných záujmov obce v oblasti životného prostredia.

 1. Orgány obecnej samosprávy pri vzájomnej spolupráci uplatňujú zásady:

a) Jednota zodpovednosti a právomoci :

Každý organizačný článok a každý zamestnanec disponuje oprávneniami potrebnými pre naplnenie svojej zodpovednosti a každý má zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.

b) Kolegialita a vzájomná pomoc :

Vychádzajúc z jednotného záujmu podporovať rozvoj obce  a skvalitňovanie činnosti jej    samosprávy, platí pre všetky orgány, organizačnéjednotky i  zamestnancov všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.

c) Rešpektovanie odbornosti:

Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného pracovníka.

d) Voľné určenie foriem spolupráce:

Okrem prípadov, ktoré sú upravené vnútornými predpismi, sa formy spolupráce záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli k dosahovanému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudských i materiálnych zdrojov.

e) Externá spolupráca:

Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek obce nestačia na uspokojenie potrieb obce alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov obce a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.

Deviata časť

Vonkajšie vzťahy

Článok 34

Konanie v mene  samosprávy

 1. Všeobecné oprávnenie na vystupovanie v mene obce má zo zákona
 1. V medziach zákona a v súlade s osobitným poverením starostu  je oprávnený vystupovať v mene obce aj zástupca starostu.
 1. Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z organizačných predpisov.
 1. Na základe písomného poverenia starostu môže rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy v mene obce jej zamestnanec. Príslušní vedúci zamestnanci (napr. vedúci organizačných jednotiek bez právnej subjektivity a pod.) sú oprávnení v medziach organizačných predpisov vystupovať v mene zverených organizačných jednotiek.
 1. Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných predpisov.
Článok 35

Vzťahy obce k okolitým obciam a mestám.

 1. Veci spoločného  záujmu  obce Križovany nad Dudváhom a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže  k  obhajobe  svojich  práv  a  záujmov  vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy  a spolupracovať s obcami a mestami  iných  štátov  a  byť  členom  medzinárodných združení miestnych orgánov.
Článok 36

Vzťahy s štátom,  s právnickými a fyzickými  osobami,  s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami.

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s  okresnými, územne  špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými  a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými  osobami  a s politickými stranami a hnutiami  a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce.

Článok 37

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo  môže  udeliť  tieto  verejné  uznania a pochvaly:

 1. Čestné občianstvo obce Križovany nad Dudváhom
 2. Pamätná plaketa obce Križovany nad Dudváhom
 3. Cena starostu obce Križovany nad Dudváhom
 4. Cena obecného zastupiteľstva obce Križovany nad Dudváhom
 5. Odmeny
 1. Čestné občianstvo obce Križovany nad Dudváhom

a) Osobám, ktoré sa  obzvlášť  významným  spôsobom zaslúžili o rozvoj  a  zveľadenie  obce,  ochranu  jej  záujmov a šírenie jej dobrého  mena vo  svete,  alebo  ktorí obohatili  ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Križovany nad Dudváhom.

b) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

c) O udelení čestného  občianstva  sa  vydáva  listina,  ktorú podpisuje starosta. Listinu možno  vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

d) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom  zasadnutí obecného  zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo  pri  svojej  prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce Križovany nad Dudváhom.

e) Podrobnosti pre udeľovanie  čestného  občianstva  obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 1. Pamätná plaketa obce Križovany nad Dudváhom

a) Pamätná plaketa obce Križovany nad Dudváhom sa udeľuje za:

aa) vynikajúce  tvorivé  výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej   a  verejno-prospešnej činnosti,

ab) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

ac) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a občanov.

b) Návrhy na udelenie pamätnej plakety obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

c) Udelenie pamätnej plakety obce je spojené s finančnou odmenou, výšku ktorej určí obecné zastupiteľstvo. Pri udelení pamätnej plakety sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení v ktorom je uvedené meno, adresa laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu obce.

d) Pamätnú plaketu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce. Pamätná plaketa sa môže udeliť ročne najviac päťkrát. Pamätná plaketa obce sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí najmenej dvoch rokov.

e) Výnimočne sa môže pamätná plaketa obce udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade  sa táto môže odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

     3. Cena starostu obce Križovany nad Dudváhom

a) Cenu starostu udeľuje starosta obce občanom za rozvoj obce, vzornú reprezentáciu obce, záslužnú aktivitu v prospech obce,  a to najmä v oblasti:

aa) vzdelávania

ab) vedy a výskumu

ac) spoločenského, náboženského a politického života

ad) kultúry a športu.

b) Cenu starostu obce tvorí finančný dar v hodnote, ktorú každoročne schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

c) Cena starostu obce sa udeľuje spravidla raz za rok.

d) Záznamy o udelených oceneniach sa vedú v kronike obce.

     4. Cena obecného zastupiteľstva Križovany nad Dudváhom

a) Cena obecného zastupiteľstva sa udeľuje občanom za rozvoj obce, vzornú reprezentáciu obce, záslužnú aktivitu v prospech obce, a to najmä v oblasti:

aa) vzdelávania

ab) vedy a výskumu

ac) spoločenského, náboženského a politického života

ad)kultúry a športu.

b) Cenu obecného zastupiteľstva tvorí finančný dar v hodnote, ktorú každoročne schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

c) Cena obecného zastupiteľstva sa udeľuje spravidla raz za rok.

d) Záznamy o udelených oceneniach sa vedú v kronike obce.

     5. Odmeny

Obecné  zastupiteľstvo spravidla  na návrh  starostu môže  udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a  odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. osobám  za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Článok 38

Kronika obce

 1. Kronika obce Križovany nad Dudváhom sa vedie v úradnom jazyku.
 1. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v  ročných   Návrh zápisu do kroniky bude predložený  na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Križovanoch nad Dudváhom  najneskôr do  konca novembra nasledujúceho kalendárneho roka .  Zápisy chronologicky  dokumentujú fakty  zo spoločenského a hospodárskeho  života obce.  Sú hodnoverným  svedectvom o  udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár ktorého menuje a odvoláva na návrh  starostu obce obecné zastupiteľstvo.
 3. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v komisii kultúry, vzdelávania a športu.

Jedenásta časť

Pomoc pri mimoriadnych situáciách.

 Článok 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná  poskytnúť  obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu  alebo materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi  a  vykonáva  základné  práce v čase nebezpečenstva  povodne miestneho významu. V prípade  nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie  a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná   pomáhať  pri  likvidácii  a  odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľného požiarneho zboru  v spolupráci s ďalšími  právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu
Článok 40

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách.

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej  pohromy  alebo  inej  mimoriadne  udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo  na náhradu  účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta   časť

Spoločné a záverečné ustanovenia.

Článok 41
 1. Štatút obce Križovany nad Dudváhom je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia  obce,  uznesenia obecných orgánov  a iné predpisy obce, musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. Štatút obce  bol   schválený  uznesením OZ č. 45/2015 dňa 05.2015.
 4. Štatút obce nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
 5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť Štatút obce  č. 2/2008  ktorý bol schválený 26.05.2008 vrátane všetkých doplnkov a uznesení.

V Križovanoch nad Dudváhom, 11.05.2015

Ing. Svetlana Masaryková, v.r.

starostka obce

pdf_ext Štatút obce

pdf_ext Príloha č. 1 – Erb obce