Súčasnosť

/Súčasnosť
Súčasnosť 2018-01-24T21:16:24+00:00

Obec Križovany nad Dudváhom vďaka svojej polohe je  ľahko prístupná  z rýchlostnej komunikácie R1 v smere od Trnavy a Bratislavy, ako aj v smere od Serede a Nitry. Rovnako ľahko prístupná je zo železničnej trate na trase Galanta – Trnava. Obyvateľstvo má preto možnosť rýchleho presunu do zamestnania v menovaných blízkych aj vzdialenejších mestách.

Základné vzdelanie poskytuje obec v Základnej škole s materskou školou, ktorú navštevuje 174   žiakov z Križovian a Vlčkoviec, kapacita materskej školy je 41 detí. Výučba je sústredená v Pavilóne B základnej školy, ktorý bol v roku  2011-2012 komplexne zrekonštruovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu  a z prostriedkov uvoľnených z rozpočtu obce. Zároveň obec zrekonštruovala v rokoch  2013 – 2014 strechu budovy školskej telocvične, výplne otvorov a jej interiér z vlastných prostriedkov a prostriedkov z dotácie MŠ SR. Budova školskej jedálne a kuchyne bola čiastočne zrekonštruovaná v roku 2015 z vlastných prostriedkov obce. V najbližšej budúcnosti prebehne komplexná rekonštrukcia budovy dielní v areáli ZŠ s MŠ, na túto investičnú akciu obec získala prostriedky z Úradu vlády SR vo výške 25 000.- Eur a chýbajúce prostriedky doplní z vlastného rozpočtu. O kvalitné základné vzdelanie žiakov sa stará  18  kvalifikovaných učiteľov, dvaja asistenti učiteľa,  tri vychovávateľky a  10 nepedagogických zamestnancov.

Ďalšie realizované projekty financované z Regionálneho operačného programu a z vlastných prostriedkov v rokoch 2011 – 2014 sú rekonštrukcia centra obce, komplexná revitalizácia ozelenenia, rekonštrukcia budovy obecného úradu, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v neposlednom rade výstavba prívodu vody a verejných vodovodov až po vodovodné odbočenia, realizovaná spoločnosťou Tavos, a.s. Piešťany, ktorá posunula obec Križovany nad Dudváhom medzi obce, ktoré majú vybudované všetky siete.

Vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju obec pristúpila k zmene územného plánu a schválila výstavbu bytového domu z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania a výstavbu 24 rodinných domov s cieľom udržať doma mladú generáciu a poskytnúť jej primerané možnosti bývania.

Problematiku poskytovania služieb pre seniorov obec rieši prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie – Zariadenia pre seniorov, kde je možnosť ubytovania, stravovania, poskytovania lekárskej starostlivosti, opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby pre seniorov s trvalým pobytom v obci a z celého Slovenska. Zariadenie prešlo v roku  2014 komplexnou rekonštrukciou, ktorou bolo zabezpečené zvýšenie komfortu pre ubytovaných klientov.

V obci pôsobí niekoľko súborov, organizácií a občianskych združení, ktoré obec pravidelne reprezentujú na domácej aj zahraničnej pôde. Predovšetkým folklórne súbory – Folklórny súbor Dudváh a Detský folklórny súbor Dudvážtek, Folklórna skupina Dudváh, seniorská spevácka skupina Relax, Dychová hudba Križovianka, Dobrovoľný hasičský zbor Križovany nad Dudváhom, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Slovenského červeného kríža, ZO Únie žien Slovenska, hnutie kresťanskej mládeže eRRko, vinársky spolok Vitispol, Zväz protifašistických bojovníkov a vo svete športu si razí svoju cestu Obecný športový klub. Obec prispieva svojim obyvateľom na ich organizovanú činnosť každoročne dotáciami zo svojho rozpočtu.

Ďalšou úlohou pre obec je v najbližšej budúcnosti postupná rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá sa začala v roku 2015 výmenou okien a dverí, rekonštrukcia ďalších obecných budov so zameraním na zlepšenie hospodárenia s energiami a postupná rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v obci, ktorá začala  v jeseni 2014. Zároveň obec plánuje revitalizáciu zelených plôch za účelom zriadenia možností oddychu a športu.