Krajský pamiatkový vydal rozhodnutie na vykonanie pamiatkového výskumu v súvislosti so stavbou „Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava – oblasť juh“

za účelom ochrany archeologicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk.

Verejná vyhláška