Verejné obstarávanie

/Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie 2018-01-24T21:16:28+00:00
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Oficiálny názov: Obec Križovany nad Dudváhom
Adresa: Obecný úrad, Križovany nad Dudváhom č. 1, 919 24
IČO: 00 682 187
DIČ: 2021181228
Banka: Prima banka Slovensko a.s.
Účet: 1002634001/5600
Telefón: 033/ 5354 086
Fax: 033/ 5584 284
E-mail: starosta@krizovany.sk
Web: http://www.krizovany.sk

     Obec Križovany nad Dudváhom je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

     V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Križovany nad Dudváhom na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupochinformácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazkyďalšie všeobecné informácie.

   Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Križovany nad Dudváhom v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:
1. zákazky nadlimitné,
2. zákazky podlimitné,
3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,
pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.