Všeobecne záväzné nariadenia

/Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenia 2018-01-24T21:16:28+00:00
RokNázovPopisStiahnuťDátum účinnostiStav
1993VZNo podmienkach podnikania v k.ú. obce Križovany nad Dudváhom10.11.1993schválený
1994VZN č. 6/1994VZN č. 6/1994 o chove zvierat na území obce Križovany nad Dudváhom7.1.1994zrušené 1.10.2012, nahradený VZN 4/2012
1994VZNo udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách v obci KnD7.1.1994zrušené 1.7.2016, nahradené VZN 1/2016
1995VZNo podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov28.6.1995schválený
2000VZNo podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služiev na trhových miestach15.6.2000zrušené 4.6.2015, nahradený VZN 2/2015
2000VZNo trhovom poriadku15.6.2000zrušené 4.6.2015, nahradený VZN 2/2015
2000VZNOpatrenia starostu k ustanoveniu zoznamu skutočností tvoriacich predmet služ.taj15.6.2000schválený
2001VZNPožiarny poriadok obce Križovany nad Dudváhom20.9.2001zrušené 10.8.2005, nahradený VP 2005
2002VZNo nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v lokal. Pri MŠ KnD19.2.2002zrušené 1.9.2017, nahradený VZN 1/2017
2002VPProgram odpadového hospodárstva11.11.2002schválený
2003VZNk Doplnku k Územnému plánu Dudváh(Križovany nad Dudváhom)11.6.2003schválený
2004VZNo určení školských obvodov pre obec Križovany nad Dudváhom7.6.2004schválený
2005Rokovací por. Komisie OZ na ochranu verejného záujmu16.5.2005schválený
2005VPKnižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice14.3.2005schválený
2006VZN č. 2/2006VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZ11.8.2006schválený
2007VZN č. 2/2007 VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Križovany nad Dudváhom. Poslanci OZ schválili toto VZN na svojom rokovaní dňa 25.06.2007 uznesením č. 37/20071.8.2007zrušené 1.7.2016, nahradené VZN 2/2016
2007Prevádzkový poriadok Zberný dvor8.1.2007schválený
2007Registratúrny poriadok na správu registratúry1.1.2008schválený
2008VZN č. 1/2008VZN č. 1/2008 – územný plán obce11.2.2008schválený
2008VZN č. 2/2008VZN č. 2/2008 Štatút obce Križovany nad Dudváhom6.11.2008zrušené 4.6.2015, nahradený VZN 3/2015
2008VZN č. 3/2008VZN č. 3/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Križovany nad Dudváhom, schválené na OZ 26.05.2008 s účinnosťou od 11.06.200811.6.2008schválený
2008VZN č. 4/2008VZN č. 4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Križovany nad Dudváhom, účinné od 23.09.200823.9.2008zrušené 4.6.2015, nahradený VZN 1/2015
2008Cenník služieb (duálne zobrazovanie Sk/€)8.1.2008schválený
2008D1 k Výp.por.Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice križovany nad Dudváhom1.1.2009schválený
2008VP 1Vnútorný predpis pre vedenie pokladne10.1.2008schválený
2008VP 2Smernica pre vedenie účtovníctva1.1.2008schválený
2009VP ...Zostavenie konsolidačnej účtovnej závierky subjetku verejnej správy1.1.2009schválený
2009D1 k VP1Dodatok č. 1 - predpis na vedenie pokladnice7.1.2009schválený
2009VP 3Sadzobník správnych poplatkov6.1.2009schválený
2009VZN č. 2/2009VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce1.10.2009zrušené 30.12.2015, nahradený VZN 6/2015
2009VP 4Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (211/2000 Z.z.)1.10.2009schválený
2009VP 5Organizačný poriadok Obecného úradu Križovany nad Dudváhom10.12.2009zrušené 15.6.2013, nahradený VP 2013
2009VP.... (CO)Povodňový plán záchranných prác10.1.2009schválený
2009D1 k VZN č. 2/2007Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2007 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce Križovany nad Dudváhom, účinné od 01.01.20101.1.2010zrušené 1.7.2016, nahradené VZN 2/2016
2009VZN č. 4/2009VZN č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Záväzná časť Územného plánu obce Križovany nad Dudváhom, vyhlásená VZN č. 1/2008 zo dňa 28.1.2008 - Zmena Územného plánu obce Križovany nad Dudváhom, účinné od 08.12.20098.12.2009schválený
2009D1 k VZN č. 2/2006Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Križovany nad Dudváhom, účinné od 01.01.20101.1.2010schválený
2009D1 k VZN č. 4/2008Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Križovany nad Dudváhom, účinné od 01.01.20101.1.2010zrušené 4.6.2015, nahradený VZN 1/2015
2009VZN č. 6/2009VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce1.1.2010zrušené 1.5.2013, nahradené VZN 1/2013
2010VZN č. 1/2010VZN č. 1/2010 Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku10.2.2010zrušené 1.10.2017, nahradené VZN 2/2017
2010VZN č. 2/2010VZN č. 2/2010 o vyhradení miest na verejných priestranstvách pre umiestňovanie volebných plagátov15.4.2010zrušené 1.1.2016, nahradené VZN 7/2015
2010VZN č. 3/2010VZN č. 3/2010 o Zásadách finančnej kontroly v podmienkach obce15.4.2010zrušené 15.7.2013, nahradené VZN 2/2013
2010D2 k VZN č. 4/2008Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení1.9.2010zrušené 4.6.2015, nahradené VZN 1/2015
2010D1 k VZN č. 6/2009Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce1.7.2010zrušené 1.5.2013, VZN 1/2013
2010VP 6Zásady pre vybavovanie sťažností7.7.2010schválený
2010VP 7Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Križovany nad Dudváhom, schválený na verejnom zasadnutí OZ dňa 06.09.20101.10.2010zrušené 24.9.2015, nahradené VZN 4/2015
2010VZN č. 4/2010VZN č. 4/2010 - Zásady rozpočtového hospodárenia obce Križovany nad Dudváhom, ktoré bolo schválené na verejnom zasadnutí OZ dňa 06.09.2010.1.10.2010schválený
2010D 2 k VZN č. 6/2009Doplnok č. 2 k VZN č. 6/2009 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Križovany nad Dudváhom1.1.2011zrušené 1.5.2013, nahradené VZN 1/2013
2011VZN č. 1/2011VZN č. 1/2011 Zásady odmeňovania poslancov OZ15.3.2011schválený
2011uzn. OZ č. 39/2011Hrací a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska areálu OŠK10.5.2011schválený
2011uzn. OZ č. 49/2011Cenník služieb obce Križovany nad Dudváhom9.1.2011schválený
2011VP 8Interná smernica k postupom verejného obstarávania pre zákazky s nízkou h.8.1.2011zrušené 30.11.2013, nahradené VP16 z 30.11.2013
2011VP 9Pracovný poriadok Obecného úradu obce Križovany nad Dudváhom9.1.2011schválený
2011VP 10pre tvorbu a účtovanie opravných položiek9.1.2011schválený
2011VP 11pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie9.1.2011schválený
2011VP 12o cestovných náhradách obce Križovany nad Dudváhom9.1.2011schválený
2011D3 k VZN č. 4/2008Doplnok č. 3 k VZN č. 4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku1.10.2011zrušené 4.6.2015, nahradené VZN 1/2015
2011D3 k VZN č. 6/2009Doplnok č. 3 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ŠKD1.10.2011zrušené 1.5.2013, nahradené VZN 1/2013
2011D1 k VZN č. 2/2008Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2008 Štatút obce1.10.2011zrušené 4.6.2015, nahradené VZN 3/2015
2011D1 k VP 4Doplnok č. 1 k VP4 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií s účinnosťou od 01.10.2009 výberá za sprístupnenie informácií poplatky v zmysle uznesenia OZ č. 49/2009 dňa 07.09.2009. Doplnok č. 1 k sadzobníku bol schválený uznesením OZ č. 78/2011 zo dňa 12.09.2011 a nadobúda účinnosť od 01.10.20111.10.2011schválený
2011D2 k VPDoplnok č. 2 ku Knižničnému poriadku1.11.2011schválený
2011VP 13Smernica pre vykonávanie inventarizácie majetku1.1.2011schválený
2011D4 k VZN č. 4/2008Doplnok č. 4 k VZN 4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení1.1.2012zrušené 4.6.2015, nahradené VZN 1/2015
2011D4 k VZN č. 6/2009Dodatok č. 4 k VZN 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce1.1.2012zrušené 1.5.2015, nahradené VZN 1/2013
2011D2 k VP 1Dodatok č. 2 - predpis na vedenie pokladnice1.1.2012schválený
2012D3 k VPDoplnok č. 3 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice1.3.2012schválený
2012VZN č. 2/2012VZN 2/2012 a o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby v Zariadení pre seniorov1.4.2012schválený
2012uzn. OZ č. 12/2012Cenník služieb obce Križovany nad Dudváhom1.4.2012schválený
2012VP 14Rokovací poriadok Obecnej rady4.1.2012schválený
2012VZN č. 1/2012VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce15.4.2012schválený
2012VZN č. 3/2012VZN č. 3/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu15.7.2012schválený
2012VP 15Zásady na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel obce15.9.2012schválený
2012VZN č. 4/2012VZN č. 4/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce1.10.2012schválený
2012D1 k VZN č. 3/2010Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2010 o zásadách finančnej kontroly v podmienkach obce1.10.2012zrušené 15.7.2013, nahradené VZN 2/2013
2012D4 k VPDoplnok č. 4 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice19.10.2012schválený
2012D1 k VP 7Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ20.11.2012zrušené 24.9.2015, nahradené VZN 4/2015
2012D1 k VZN 1/2012Doplnok č. 1 k VZN 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce5.12.2012schválený
2012VZN č. 5/2012VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce, schválené uznesením OZ č. 74/2012 dňa 10.12.2012, účinné od 01.01.20131.1.2013schválený
2012D5 k VZN č. 6/2009Doplnok č. 5 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka ŠKD1.1.2013zrušené 1.5.2013, nahradené VZN 1/2013
2012D1 k VZN č. 4/2012Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce1.1.2013schválený
2013VZN č.1/2013VZN č. 1/2013 o financovani originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce a CVČ pôsobiacich mimo územia obce v roku 20131.5.2013schválený
2013VZN č.2/2013VZN č. 2/2013 o zásadách fin. kontroly v podmienkach obce15.7.2013schválený
2013D5 k VZN č. 4/2008Doplnok č. 5 k VZN č. 4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie pov.šk.doch. a o výške mes.príspevku na čiast. Úhradu výdav. Skôl a šk. zariad. Na území obce - účinnosť od 1.9.20131.9.2013zrušené 4.6.2015, nahradené VZN 1/2015
2013D2 k VZN č. 1/2012Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce11.1.2013schválený
2013D1 k VZN č.5/2012Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.1.1.2014schválený
2013D1 k VZN č. 1/2013Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce a CVČ pôsobiacich mimo územia obce v roku 20131.1.2014schválený
2014D2 k VZN č. 1/2013Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce a CVČ pôsobiacich mimo územia obce v roku 201419.11.2014schválený
2014D3 k VZN č. 1/2013Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce a CVČ pôsobiacich mimo územia obce v roku 20151.1.2015schválený
2014D6 k VZN č. 4/2008Doplnok č. 6 k VZN č.4/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce1.1.2015zrušené 4.6.2015, nahradené VZN 1/2015
2014D1 v VZN č. 2/2009Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce1.1.2015zrušené 30.12.2015, nahradené VZN 6/2015
2014VZN č.1/2014VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce1.1.2015zrušené 11.10. 2016, bude nahradené VZN 4/2016
2014VZN č.2/2014VZN č. 2/2014 - územný plán obce - zmena č. 2/201425.11.2014schválený
2014D3 k VZN č. 1/2012Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce19.11.2014schválený
2014D2 k VZN č. 5/2012Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce1.1.2015schválený
2014D1 k VZN č. 2/2009Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce1.1.2015zrušené 30.12.2015, nahradené VZN 6/2015
2015VZN č. 1/2015VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce
4.6.2015schválený
2015VZN č. 2/2015VZN č. 2/2015 - Trhový poriadok4.6.2015schválený
2015VZN č. 2/2015 - príloha č. 1VZN č. 2/2015 - Trhový poriadok4.6.2015schválený
2015VZN č. 3/2015VZN č. 3/2015 - štatút obce Križovany nad Dudváhom4.6.2015schválený
2015VZN č. 3/2015 - príloha č. 1, Erb obceVZN č. 3/2015 - štatút obce Križovany nad Dudváhom4.6.2015schválený
2015Záverečný účet obce za rok 2014Záverečný účet obce za rok 201410.6.2015schválený
2015Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - tabuľková časť 10.6.2015schválený
2015Plán činnosti hlavného kontrolóra - II. polrok 2015 Plán činnosti hlavného kontrolóra - II. polrok 2015 10.6.2015schválený
2015VZN č. 4/2015 VZN č. 4/2015 - rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Križovany nad Dudváhom24.9.2015schválený
2015D4 k VZN č. 1/2012 Doplnok č. 4 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce5.12.2015schválený
2015VZN 6/2015VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce30.12.2015schválený
2015D1 k vzn č. 4/2010Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce30.12.2015schválený
2015VZN č. 4/2010 - úplné znenieVZN č. 4/2010 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce30.12.2015schválený
2015VZN č. 5/2015VZN č. 5/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce30.12.2015schválený
2016VZN č. 7/2015VZN č. 7/2015 o mieste určenom na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do NRSR, EP, orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí1.1.2016schválený
2016D1 k VZN č. 1/2015Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce1.1.2016schválený
2016VZN č. 1/2015 - úplné znenieVZN č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce1.1.2016schválený
2016VZN č. 8/2015VZN č. 8/2015 - Štatút Zariadenia pre seniorov1.1.2016schválený
2016D4 k VZN č. 1/2013Doplnok č. 4 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva a CVČ pôsobiacich mimo územia obce1.1.2016schválený
2016VZN č. 1/2013 - úplné znenieVZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva a CVČ pôsobiacich mimo územia obce1.1.2016schválený
2016D3 k VZN č. 5/2012Doplnok č. 3 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce1.1.2016schválený
2016D5 k VZN č. 1/2012Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
- príloha č. 9 - Zmluva o nájme KD a svadobky
- KD a svadobka - Výdaj


8.3.2016schválený
2016VZN č. 1/2012 - úplné znenieVZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obceVZN 1/2012​
KD svadobka - výdaj
8.3.2016schválený
2016VZN č. 1/2016VZN č. 1/2016 - o udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách na území obce1.7.2016schválený
2016VZN č. 2/2016VZN č. 2/2016 - o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
1.7.2016schválený
2016VZN č. 5/2016VZN č. 5/2016 - zmena územného plánu obce vyhlásená VZN č. 1/2008, VZN č. 4/2009, a VZN č. 2/201420.9.2016schválený
2016D1 k VZN č. 3/2015Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2015 - Štatút obce11.10.2016schválený
2016VZN č. 4/2016VZN č. 4/2016 o stanovení výšky úhrad za sociálne služby v ZpS11.10.2016schválený
2016VZN č. 3/2015VZN č. 3/2015 - Štatút obce, úplné znenie11.10.2016schválený
2016VZN č. 3/2016VZN č. 3/2016 - o používaní pyrotechniky na území obce2.11.2016schválený
2016D1 k VZN č. 3/2008D1 k VZN č. 3/2008 o určení prevádzkového času a podmienkach predaja na území obce2.11.2016schválený
2016D6 k VZN č. 1/2012D6 k VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce22.11.2016schválený
2017D5 k VZN č. 1/2013D5 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce
Križovany nad Dudváhom a CVČ pôsobiacich mimo územia obce
1.1.2017schválený
2017VZN č. 1/2012 - úplné znenie VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obceVZN č. 1/2012 - úplné znenie10.3.2017schválený
2017D1 k VZN č. 5/2015D1 k VZN č. 5/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obceDoplnok č. 1,
Úplné znenie VZN č. 5/2015
10.3.2017schválený
2017VZN č. 1/2017VZN č. 1/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obceVZN č. 1/2017 - úplné znenie1.9.2017schválený
2017VZN č. 2/2017VZN č. 2/2017 - Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútkuVZN č. 2/20171.10.2017schválený
2017D6 k VZN č. 1/2013D6 k VZN č. 1/2013 - o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce
Križovany nad Dudváhom a CVČ pôsobiacich mimo územia obce Križovany nad
Dudváhom v roku 2017.
D6 k VZN č. 1/201323.11.2017schválený
2017D1 k VZN zo dňa 21.6.2004D1 k VZN zo dňa 21.6.2004 o určení školských obvodov pre obec Križovany nad DudváhomD1 k VZN zo dňa 21.6.2004, úplné znenie23.11.2017schválený
2017D7 k VZN 1/2012D7 k VZN 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Križovany nad DudváhomD7 k VZN 1/2012, úplné znenie23.11.2017schválený
2017D2 k VZN 5/2015D2 k VZN 5/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce D2 k VZN 5/2015, úplné znenie28.12.2017schválený
2018D7 k VZN 1/2013D7 k VZN 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce CVČ mimo obceD7 k VZN 1/2013, úplné znenie1.1.2018schválený
2018D2 k VZN 1/2015D2 k VZN 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obceD2 k VZN 1/2015, úplné znenie1.1.2018schválený
2018D1 k VZN 4/2016D1 k VZN 4/2016 - na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby v Zariadení pre seniorovúplné znenie23.3.2018schválený
2018Požiarny poriadok obceúplné znenie29.3.2018schválený
2018VZN 1/2018VZN 1/2018 - na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby v Zariadení pre seniorovúplné znenie1.7.2018schválený

Všeobecne záväzné nariadenia obce (§6 Zákon č. 369/1990 Zb.)

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.